G24 Zdravje +

Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vam pomaga pri organizaciji, izvedbi in plačilu stroškov pomoči na domu in zdravstvenih prevozov.

Kaj krije zavarovanje?

G24 Pomoč

Če se zgodi, da zaradi bolezni ali nezgode potrebujete pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kot so prehranjevanje in pitje, osebna higiena in gibanje ter gospodinjskih in hišnih opravilih, vam priskočimo na pomoč, da se lahko zdravite doma. Z zavarovanjem G24 Zdravje + vam v okviru pomoči na domu zagotavljamo tudi varstvo otrok do največ štiri ure na dan. Za posamezno nezgodo ali bolezen vam pripada kar 50 ur pomoči. 

G24 Prevoz

Ko se sami ne morete peljati na pregled pri zdravniku, vas tja peljemo in pospremimo mi. Zagotovili vam bomo tudi prevoz domov po odpustu iz bolnišnice. Do prevoza ste upravičeni, če ne morete opravljati enega od temeljnih dnevnih opravil oziroma se boste predvidoma tri mesece gibali s pomočjo hodulj ali bergel. Za posamezno nezgodo ali bolezen lahko koristite do 2 prevoza.

G24 Kemoterapija

Če se zgodi, da zbolite za eno od oblik raka, postanete upravičeni do koriščenja prevozov in spremstva na kemoterapije ali obsevanja. Glavna prednost tega kritja je, da naš izvajalec pelje hkrati le enega bolnika, ga počaka med terapijo in takoj zatem odpelje domov. Za eno diagnozo raka lahko koristite dva prevoza. 

G24 OPP

Če bi zaradi nezgode postali najmanj 50 % invalid, vam kritje G24 OPP v sklopu zavarovanja G24 Zdravje + omogoča oprostitev plačevanja premije (OPP) za dopolnilno zdravstveno zavarovanje G24 Zdravje. 

Padec s strehe in G24 Zdravje +

Aljaž je pri obnavljanju hiše padel s strehe in si zlomil ledveno vretence. Po operaciji ledvenega vretenca sam ni zmogel skrbeti zase in tudi na preglede se ni mogel peljati sam. Aljaž ima pri sklenjeno zavarovanje G24 Zdravje + ki mu ob poškodbi omogoča:

  • pomoč pri opravljanju dnevnih opravil, negi in varstvu otrok ter
  • prevoze in spremstvo na kontrolne preglede pri zdravniku.
Ker vseh fizičnih bremen (dvigovanje, preoblačenje itd.) ne zmore niti njegova žena, pokliče na Asistenco zdravja, kjer poskrbijo za 14-dnevno oskrbo na domu po tri ure na dan v vrednosti 840 EUR ter organizirajo dva prevoza in spremstvo na pregled iz Škofje Loke v Ljubljano v vrednosti 98 EUR.

Aljaž si je na podlagi sklenjenega zavarovanja zagotovil organizacijo, izvedbo in plačilo pomoči v skupnem znesku 938 EUR ter s tem njemu in njegovi družini prihranil čustveno in finančno stisko ob nezgodi družinskega člana.

Stroški

Oskrba na domu

3 ure dnevno / 14 dni

8.400 €
Prevoz in spremstvo 980 €
SKUPAJ 938 €

Image

Pogosta vprašanja G24 Zdravje +

Zavarovanje ne krije posledic nezgode ali bolezni, ki so se zgodile pred sklenitvijo zavarovanja. Čakalna doba za bolezni je 1 leto od sklenitve zavarovanja, medtem ko pri nezgodah čakalne dobe ni.

Pomembno: zavarovanje ne krije obveznosti za stroške oskrbe in prevozov, ki jih niste prijavili prek Asistence zdravje, ampak ste jih organizirali in plačali sami.

Nadstandardno zdravstveno zavarovanje G24 Zdravje + lahko sklenete skupaj z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem G24 Zdravje za dodatnih 1,28 € na mesec. Skupni mesečni obrok G24 Zdravje in G24 Zdravje + tako znaša 34,74 €.

G24 Zdravje + lahko sklenete le v primeru sočasne sklenitve G24 Zdravja. Če imate dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejeno drugje, je seveda potrebno obstoječe zavarovanje prekiniti, da ne pride do dvojne zavarovanosti.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje G24 Zdravje+ se sklepa za dobo 4 let. Datum začetka in poteka zavarovanja sta navedena na polici. Pogoj za vzpostavitev veljavnosti police je plačilo prvega obroka ali letne premije. Sočasno z veljavnostjo police začne veljati tudi kritje, a le za tiste primere, ki so posledica nezgode. Za primere bolezni kritje prične veljati naslednji dan po preteku čakalne dobe.

Čakalna doba

Čakalna doba je obdobje, ko plačujete premijo, a še nimate kritja. Čakalna doba za primere bolezni traja eno leto. To pomeni, da eno leto od začetka veljavnosti police ne morete koristiti kritij G24 Zdravje +, če bi bila v tem času diagnosticirana bolezen in potrebna pomoč na domu ali eden od prevozov.

Če pa v tem času nastanejo potrebe po koriščenju zavarovanja G24 Zdravje + zaradi poškodbe, lahko kritja koristite takoj in brez čakalne dobe.

Obnovitev police

Najkasneje 30 dni pred potekom zavarovanja G24 Zdravje +, vam bomo na vaš e-poštni naslov poslali novo polico za G24 Zdravje + za novo zavarovalno obdobje. Polica bo vključevala enaka kritja in bo podaljšana za enako obdobje. Dobra novica je, da pri obnovljeni polici ne bo čakalne dobe za primere bolezni.

Če se s podaljšanjem zavarovanja ne strinjate, nam to pisno sporočite vsaj 3 dni pred potekom, sicer bomo razumeli, da se z obnovo strinjate.

Ne glede na navedeno imamo tudi mi možnost, da se odločimo, da vam obnove zavarovanja ne bomo ponudili. V tem primeru vas bomo o tem obvestili najkasneje 3 mesece pred potekom vaše police G24 Zdravje +.
 

Prekinitev police


Če se takoj po sklenitvi police premislite, jo lahko odpoveste v roku 14 dni od sklenitve. V tem primeru imamo pravico obdržati premijo za vsak dan, ko smo nudili kritje.

Če se med trajanjem zavarovanja odločite za odpoved zavarovanja G24 Zdravje +, nam pošljite pisno zahtevo, ki jo bomo upoštevali s prvim dnem novega meseca od datuma prejema. Če bi bila v tem letu že koriščena kritja, imamo pravico zahtevati plačilo celotne premije za to zavarovalno leto.

Če premija ne bo redno plačana, lahko prekinemo vašo polico. V tem primeru lahko izterjamo neplačane premije s pripadajočimi obrestmi.

Vaša polica lahko preneha tudi, ko dopolnite 75 let, in tudi v primeru smrti.

Med trajanjem vaše police lahko prenehajo tudi posamezna kritja v primeru trajne nesposobnosti za opravljanje enega od temeljnih dnevnih opravil (prehranjevanje in pitje, osebna higiena, oblačenje in slačenje, gibanje, izločanje in odvajanje).  Oprostitev plačila premije G24 Zdravje pa preneha tudi, če prekinete polico G24 Zdravje ali v primeru spremembe zakonodaje, ki bistveno vpliva na vsebino in način izvajanja zavarovanja (npr. ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).