21.04.2023 | 5 min branja | Novice

Uredbe Vlade RS o višini mesečne premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), s katero je omejila višino premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na 35,67 evra.

Zaradi neugodnih trendov na področju zdravstvenih storitev, ki se izkazujejo v rasti cen zdravstvenih storitev in rasti opravljenih zdravstvenih storitev v zadnjem letu, smo aprila svoje zavarovance obvestili, da s 1. majem 2023 po dobrih treh letih povišujemo mesečno premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z dosedanjih 34,50 evra na 44,89 evra.

Na podražitev se je odzvala Vlada RS, ki je sprejela Uredbo o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št. 44/2023), s katero je omejila višino premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Uredba velja do 31. decembra 2023.

 V času in ob pogoju veljavnosti Uredbe bo zavarovalcem od 1. maja 2023 dalje obračunana osnovna mesečna premija v višini 35,67 evra.

Več lahko preberete v vprašanjih in odgovorih v nadaljevanju:

Ali bo na moji položnici znesek 44,89 ali 35,67 EUR?

Na položnici bo skladno z uredbo znesek 35,67 EUR.

Premijo plačujem mesečno prek trajnika. Koliko bo znašala po 1. 5. 2023?

Po 1. 5. 2023 bo premija za plačilo znašala 35,67 EUR.

Zakaj ste povišali premijo in koliko bo znašala sedaj osnovna premija?

Cene zdravstvenih storitev v Sloveniji se zadnja leta povišujejo. Najvišjemu dvigu smo bili priča leta 2022, in sicer zaradi visoke inflacije. Posledično so se poviševala doplačila k zdravstvenim storitvam. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bilo zaradi vpliva zakonodaje na področju skrajševanja čakalnih dob opravljenih 12 % več zdravstvenih storitev kot v enakem obdobju lani. Poleg tega se skozi čas spreminja nabor storitev. Od 1. 1. 2020 do 1. 2. 2023 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v nabor vključil več kot 1270 novih storitev in okrog 110 storitev, ki se izvajajo pri zdravljenju na daljavo. Stroški doplačil so se samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta zvišali za 27 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Po Oceni dolgoročnih javno-finančnih gibanj v zdravstvenem sistemu, ki jo je izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja decembra 2022, dolgoročne projekcije gibanja zdravstvenih izdatkov in finančnih virov za njihovo pokrivanje kažejo, da bo ob nespremenjeni strukturi obojih zaradi demografskih gibanj, rasti BDP in ne-demografskih dejavnikov, nastajal dolgoročen primanjkljaj. 

Kako dolgo bo veljala omejitev višine premije?

Uredba Vlade o omejitvi višine premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja velja do 31. 12. 2023.

Kdo določa, kaj mi pripada iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja?

Pravice iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) in posledično iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ) določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). DZZ pa v skladu z zakonom krije doplačilo do polne cene storitev.

Zavarovalnica Generali ne določa obsega pravic niti iz OZZ niti iz DZZ. Prav tako so pravice enake za vse zavarovance in tudi pravila za izvajanje DZZ so enaka za vse zavarovalnice, ki DZZ ponujajo.

Zakaj potrebujem dopolnilno zdravstveno zavarovanje (DZZ)?

V letu 2022 smo plačevali doplačila za 94,73 % naših DZZ zavarovancev. Če ti zavarovanci ne bi imeli DZZ, bi morali ta doplačila plačevati sami.

DZZ namreč krije doplačilo razlike med vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem te vrednosti, za katerega je zagotovljeno plačilo iz OZZ, oziroma dela te razlike, ko se doplačilo nanaša na pravico do zdravil s seznama medsebojno zamenljivih zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov skladno z določbami ZZVZZ. Vsebino kritij in višino doplačil urejajo določbe 23. člena ZZVZZ. DZZ krije od 10 do 90 odstotkov cene posamezne zdravstvene storitve, ki ni v celoti krita iz OZZ.

Nesklenjeno DZZ zavarovanje lahko v nekaterih primerih močno vpliva na posameznikovo finančno stanje. V preteklem letu smo beležili kar nekaj primerov, kjer smo zavarovancem iz naslova DZZ doplačali zdravstveno oskrbo in zdravila v zneskih, višjih od 50.000 EUR. V letu 2022 je največji strošek doplačil predstavljalo doplačilo v višini 20 % cene za zdravilo, ki za posamezno aplikacijo znaša kar 11.339,69 EUR. Dvema zavarovancema smo tako pokrili strošek zdravila in spremljajočih storitev, ki je po posamezniku presegel 79.000 EUR. Velik strošek bi zavarovancu brez DZZ predstavljal tudi strošek doplačila nenujnih reševalnih prevozov, ki se doplačajo v višini 90 %, kar je pri enem od zavarovancev, ki je potreboval večkratni prevoz na dializno obravnavo, v preteklem letu znašalo več kot 50.000 EUR. 

Zato v Generaliju ne-sklenitev oziroma prekinitev DZZ-ja odsvetujemo, hkrati pa iščemo za naše DZZ zavarovance ugodnosti tudi pri drugih zavarovanjih (za dom, avto, pokojnino itd.), s čimer lahko naši DZZ zavarovanci dodatno privarčujejo in razbremenijo družinski proračun.